نوشته‌ها

اجرا اسکلت فلزی

یکنواخی و صرفه جویی

/
  فلز ها دارای خواص یکنواختی هستند چون در کارخانه …