نوشته‌ها

کارگاه ناظران سازه

اسکلت فلزی جوشی

/
همانطور که می دانید اسکلت های فلزی برحسب نوع اتصال به انواع مخ…