تست جوش ناظران سازه
ناظران سازه با در اختیار داشتن مهندسان و ناظران مجرب مفتخر است خدمات خود را در زمینه ی نظارت سازه و نظارت جوش به کلیه مشتریان و کاربران گرامی ارائه دهد. پکیج های نظارتی جوش و سازه ناظران سازه با در نظر گرفتن آخرین استانداردها و پویش های کاری در اختیار کلیه کارفرمایان محترم قرار خواهد گرفت.

کنترل کیفیت جوش

پایه واساس تمام برنامه های کنترل کیفیت سازه ها و اجزای ساخته شده فلزی با روش های جوشکاری ، بازرسی جوش می باشد .کدها واستانداردها به منظور کسب اطمینان از عملکرد مناسب اتصالات جوشی در شرایط سرویس ، غالباً اشاراتی نسبت به انجام بازرسی چشمی جوش و محدوده پذیرش عیوب در بازرس چشمی دارند. این اطمینان زمانی حاصل می شود که بازرسی توسط یک بازرس آموزش دیده و دارای صلاحیت در 3 مرحله قبل ، حین و بعد از جوشکاری انجام شود . شرکت آریا آزمون صنعت از خدمات بازرسین جوش مجرب و تأیید صلاحیت شده بر اساس استانداردهای AWS-QC1 و CSWIP-3.1 در پروژه های بازرسی خود استفاده می نماید.

بازرسی جوش و نظارت جوشکاری

بازرسی جوش و نظارت جوشکاری

تست جوش توسط بازرسان ناظران سازه

باتوجه به گسترده بودن دامنه وظایف بازرس جوش و نیز به منظور اطمینان از بررسی تمامی جوانب ، بازرسین جوش این شرکت از چک لیست های بازرسی استفاده می نمایند. یک نمونه از این چک لیستها به شرح ذیل آمده است.

بازرسی قبل از جوش کاری:

کنترل کیفیت جوش

کنترل کیفیت جوش

– مطالعه مدارک پروژه شامل نقشه ها و مشخصات فنی پروژه
– مطالعه وکنترل دستورالعمل های جوشکاری ( WPS )
– کنترل و تائید صلاحیت جوشکاران
– کنترل و بررسی برنامه تست و بازرسی (QCP or ITP)
– تعیین نقاط توقف پروژه (Hold point )
– تعیین برنامه گزارش نویسی و چگونگی ثبت گزارشات
– تعیین چگونگی علامت گذاری موارد معیوب
– کنترل شرایط تجهیزات جوشکاری و برشکاری
– کنترل کیفیت و شرایط مواد اولیه و مصرفی پروژه
– کنترل لبه سازی و آماده سازی اتصالات
– کنترل مونتاژ اتصالات
– کنترل دقت و کالیبراسیون تجهیزات
– کنترل تمیزکاری سطوح اتصالات
– کنترل دمای پیشگرم (در صورت نیاز )

بازرسی حین جوشکاری:

– کنترل متغیرهای جوشکاری و تطابق آن با WPS
– کنترل کیفیت هر یک از پاسهای جوشکاری مخصوصاً پاس ریشه
– کنترل تمیز کاری بین پاسی
– کنترل دمای بین پاسی (در صورت نیاز)
– کنترل رعایت توالی و ترتیب هر یک از پاسهای جوشکاری
– کنترل کیفیت سطوح گوجینگ شده
– نظارت بر فرآیندهای NDT مورد نیاز در بین پاسهای جوشکاری (در صورت لزوم )

بازرسی بعد از جوشکاری:

– کنترل شکل ظاهری جوش تکمیل شده
– کنترل سایز جوش
– کنترل طول جوش
– کنترل دقت ابعادی قطعه جوشکاری شده بر اساس نقشه ها
– نظارت بر فرآیند های NDT تکمیلی ( در صورت لزوم )
– نظارت بر اجرای عملیات حرارتی پس از جوشکاری ( در صورت لزوم )
– تهیه گزارشات و مستندات بازرسی